Đề nghị các đồng chí tải file xuống viết kiểm điểm cá nhân để kiểm điểm trước chi bộ khi tổ chức đánh giá và nộp lại chi bộ. Căn cứ vào Hướng dẫn 16 của TW (vào google tải về). Do ...