Kết quả thi học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố năm học 2018-2019